Voorwaarden

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij de CED-Groep, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.
De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de CED-Groep.

De CED-Groep betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op de website www.sociaalopstap.nl Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. De CED-Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site.

De CED-Groep stelt uw interesse in deze website op prijs. De door u verstrekte persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw e-mail adres, kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Als u bijvoorbeeld gegevens verstrekt omdat u van ons informatie wilt ontvangen (denk bijvoorbeeld aan informatie over SociaalOpStap of aan brochures, of andere informatie over de CED-Groep), dan kunnen wij uw gegevens in ontvangst nemen en opslaan. Met behulp van deze gegevens kunnen wij aan uw verzoek om informatie voldoen.
Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden. Als u niet wilt dat wij uw gegevens voor deze doeleinden gebruiken, dan kunt u dit simpelweg voorkomen door uw verzoek per e-mail te versturen naar de CED-Groep (communicatie@cedgroep.nl). Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen of ter beschikking stellen aan derden.
Het e-mailadres is bij de CED-Groep bekend. De door de jongeren aangepaste stappenplannen zijn afgeschermd en kunnen door niemand anders worden ingezien.

Wij doen er alles aan om u goed van dienst te zijn. Meestal slagen we daar goed in, maar helaas gaat er ook wel eens iets mis. Laat ons dat direct weten, dan stellen we alles in het werk om eventuele fouten te corrigeren.
Als u het idee heeft dat uw probleem of klacht niet goed is begrepen of afgehandeld, kunt u terugvallen op de formele klachtenprocedure van de CED-Groep (zie www.cedgroep.nl). U heeft er immers recht op dat uw klacht goed wordt afgehandeld. En voor onszelf is uw klacht ook waardevol. Het helpt ons om eventuele knelpunten in onze organisatie, werkwijze of procedures snel aan te pakken en op te lossen!
Uw klacht kunt u schriftelijk indienen, gericht aan de CED-Groep, t.a.v. de heer T.A.A.M. Magito, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam.
U wordt van het besluit op uw klacht schriftelijk op de hoogte gesteld. In het algemeen ontvangt u het schriftelijke besluit binnen vier weken na indiening van uw klacht.

Frank Rote,
Klachtencoördinator & algemeen relatiebeheerder
Tel. 010 - 4071 558 of f.rote@cedgroep.nl